Regulamin

Home / O nas / Regulamin

Regulamin Remed rehabilitacja medyczna

 1. Przed skorzystaniem z usług Ośrodka ,,Remed-rehabilitacja medyczna ”należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Remed-rehabilitacja medyczna zlokalizowana jest w budynku na I pietrze, przy ul. Brzechwy 7a w Łodzi i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00
 3. W Remed wykonywane są usługi fizjoterapeutyczne dla dorosłych oraz zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, badania oraz konsultacje lekarzy specjalistów.
 4. Pracownicy Remed  posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenie usług medycznych.
 5. Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne oraz konsultacje lekarzy specjalistów odbywa się telefonicznie lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00
 6. Usługi w Remed rehabilitacja medyczna są odpłatne lub realizowane w ramach posiadanych abonamentów opieki medycznej przez naszych Partnerów. Aktualne ceny usług określone są w cenniku dostępnym w rejestracji Centrum oraz na stronie internetowej www.remed-rehabilitacja.pl
 7. Za usługi świadczone w Remed-rehabilitacja medyczna płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 8. Faktury wystawiane są na podstawie paragonu najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty zapłaty za usługę.
 9. Zakup usługi Remed rehabilitacja medyczna jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Ośrodek Remed rehabilitacja medyczna oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 10. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin zabiegów fizjoterapeutycznych oraz na konsultacje lekarzy specjalistów reguluje należność wg cennika dostępnego w rejestracji Remed oraz na stronie internetowej www. remed-rehabilitacja.pl
 11. W razie niemożliwości zgłoszenia się na umówione i nie rozpoczęte zabiegi fizjoterapeutyczne oraz konsultacje u lekarzy specjalistów Pacjent ma obowiązek poinformowania o tym niezwłocznie telefonicznie lub za pomocą email: remed.gabinet@gmail.com
 12. Pacjent, który jest umówiony na konsultację u lekarza specjalisty proszony jest o dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej oraz o przybycie z 10 minutowym wyprzedzeniem w celu założenia dokumentacji medycznej w Rejestracji.
 13. Ustalona godzina zabiegów fizjoterapeutycznych jest godziną ich rozpoczęcia, prosimy o przybycie z 10 minutowym wyprzedzeniem w celu przygotowania do zabiegu.
 14. W przypadku spóźnienia się na zabiegi fizjoterapeutyczne z winy Pacjenta, zabiegi na które Pacjent się spóźnił mogą nie zostać wykonane lub zostać skrócone o czas spóźnienia.
 15. Odwołanie zabiegu fizjoterapeutycznego jest możliwe z wyprzedzeniem 24-godzinnym telefonicznie lub za pomocą email:   remed.gabinet@gmail.com
 16. Zabiegi nieodwołane w ciągu 24 godzin przed ich rozpoczęciem są traktowane jako wykorzystane i nie przysługuje zwrot ich kosztów.
 17. Wizyta, której termin został zmieniony i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 18. Serie zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych, terapii specjalnych, pakietów 2+, 3+, 4+ w postaci karnetów należy zrealizować w okresie 1 miesiąca od daty wykupienia, po tym czasie niewykorzystana część lub cały karnet traci ważność i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 19. Karty upominkowe oraz karnet 10 masaży należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od daty wykupienia, po tym czasie niewykorzystana część lub cała karta/karnet traci ważność i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 20. Po upływie okresów ważności o których mowa w punkcie 17 i 18 niniejszego regulaminu Posiadacz nie może żądać od Remed Rehabilitacja medyczna wykonania usługi, do której karnet uprawniał.
 21. Za przedmioty pozostawione bez opieki Remed rehabilitacja medyczna nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Na teren Remed-rehabilitacja medyczna nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca,
 23. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: remed.gabinet@gmail.com
 24. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Remed-rehabilitacja medyczna są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników