Regulamin

Home / O nas / Regulamin

Regulamin Remed rehabilitacja medyczna sp. z o. o.

 1. Przed skorzystaniem z usług Ośrodka ,,Remed-rehabilitacja medyczna sp. z o. o. ”należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Remed-rehabilitacja medyczna sp. z o. o. zlokalizowana jest w budynku na I pietrze, przy ul. Brzechwy 7a w Łodzi i , czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 19:00. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00
 3. W Remed wykonywane są usługi fizjoterapeutyczne dla dorosłych oraz zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, badania oraz konsultacje lekarzy specjalistów.
 4. Pracownicy Remed rehabilitacja medyczna sp. z o. o. posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenie usług medycznych.
 5. Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne oraz konsultacje lekarzy specjalistów odbywa się telefonicznie lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00
 6. Usługi w Remed rehabilitacja medyczna sp. z o. o. są odpłatne lub realizowane w ramach posiadanych abonamentów opieki medycznej przez naszych Partnerów. Aktualne ceny usług określone są w cenniku dostępnym w rejestracji Centrum oraz na stronie internetowej www.remed-rehabilitacja.pl
 7. Za usługi świadczone w Remed-rehabilitacja medyczna sp. z o. o. płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 8. Faktury wystawiane są na podstawie paragonu najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty zapłaty za usługę.
 9. Zakup usługi Remed rehabilitacja medyczna sp. z o. o. jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Ośrodek Remed rehabilitacja medyczna sp. z o. o. oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 10. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin zabiegów fizjoterapeutycznych oraz na konsultacje lekarzy specjalistów reguluje należność wg cennika dostępnego w rejestracji Remed oraz na stronie internetowej www. remed-rehabilitacja.pl
 11. W razie niemożliwości zgłoszenia się na umówione i nie rozpoczęte zabiegi fizjoterapeutyczne oraz konsultacje u lekarzy specjalistów Pacjent ma obowiązek poinformowania o tym niezwłocznie telefonicznie lub za pomocą email: rejestracja@remed-rehabilitacja.pl
 12. Pacjent, który jest umówiony na konsultację u lekarza specjalisty proszony jest o dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej oraz o przybycie z 10 minutowym wyprzedzeniem w celu założenia dokumentacji medycznej w Rejestracji.
 13. Ustalona godzina zabiegów fizjoterapeutycznych jest godziną ich rozpoczęcia, prosimy o przybycie z 10 minutowym wyprzedzeniem w celu przygotowania do zabiegu.
 14. W przypadku spóźnienia się na zabiegi fizjoterapeutyczne z winy Pacjenta, zabiegi na które Pacjent się spóźnił mogą nie zostać wykonane lub zostać skrócone o czas spóźnienia.
 15. Odwołanie zabiegu fizjoterapeutycznego jest możliwe z wyprzedzeniem 24-godzinnym telefonicznie lub za pomocą email: remed.gabinet@gmail.com
 16. Zabiegi nieodwołane w ciągu 24 godzin przed ich rozpoczęciem są traktowane jako wykorzystane i nie przysługuje zwrot ich kosztów.
 17. Wizyta, której termin został zmieniony i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 18. Serie zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych, terapii specjalnych, pakietów 2+, 3+, 4+ w postaci karnetów należy zrealizować w okresie 1 miesiąca od daty wykupienia, po tym czasie niewykorzystana część lub cały karnet traci ważność i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 19. Karty upominkowe oraz karnet 10 masaży należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od daty wykupienia, po tym czasie niewykorzystana część lub cała karta/karnet traci ważność i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 20. Po upływie okresów ważności o których mowa w punkcie 17 i 18 niniejszego regulaminu Posiadacz nie może żądać od Remed rehabilitacja medyczna sp. z o. o. wykonania usługi, do której karnet uprawniał.
 21. Za przedmioty pozostawione bez opieki Remed rehabilitacja medyczna sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Na teren Remed-rehabilitacja medyczna sp. z o. o. nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca,
 23. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: remed.gabinet@gmail.com
 24. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Remed-rehabilitacja medyczna sp. z o. o. są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników